Loading...
Statut 2021-03-11T20:36:36+00:00

STATUT STOWARZYSZENIA KOLARSKIEGO

z siedzibą w Parzęczewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOLARSTWA I TURYSTYKI ROWEROWEJ ,,PELETON”. , zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPKiTR „Peleton”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łęczycka 11, 95-045 Parzęczew.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci, barw i odznak Stowarzyszenia na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. promocja kolarstwa, biegania i fitnessu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
  2. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze, bieganie, uprawianie fitnessu i sportowe współzawodnictwo,
  3. rozwój i kształtowanie sportowej grupy kolarskiej,
  4. promocja kolarstwa w środowisku kolarskim,
  5. realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  6. współpraca z innymi organizacjami sportowymi oraz organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne,
  7. wspieranie innych organizacji sportowych,
  8. integracja i aktywizacja lokalnych społeczności,
  9. rozwijanie i umacnianie podstaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  10. organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych,
  11. współpraca z mieszkańcami i władzami gminy w zakresie tworzenia lepszych warunków do życia na wsi oraz rozwoju sportu i rekreacji,
  12. rozwój turystyki i aktywnych form rekreacji.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez:

 1. reprezentowanie swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych, samorządowych i administracji rządowej,
 2. współpracę z innymi organizacjami oraz z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne,
 3. wspieranie młodych zawodników uprawiających kolarstwo, bieganie i fitness,
 4. stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
 5. uczestnictwo w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych,
 6. organizowanie treningów kolarskich, biegowych i fitnessu,
 7. organizowanie szkoleń, wyjazdów szkoleniowych i obozów treningowych,
 8. współorganizowanie i organizowanie zawodów sportowych, również dla osób niepełnosprawnych,
 9. kontakty z mediami,
 10. inną działalność dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 11. organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 12. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, tj. festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą rekomendację przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393),
 2. uczestniczenia w organizowanych przez władze Stowarzyszenia zawodach sportowych, zebraniach i wykładach,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznaki Stowarzyszenia,
 6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków lub wykluczeniu z Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 5. przestrzegania etyki sportu

§ 16

 1. Członek honorowy posiada takie prawa jak członek zwyczajny, określone w § 14, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający posiada takie prawa jak członek zwyczajny, określone w § 14, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek wspierający i honorowy ma prawo – z głosem doradczym – brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia, jednak nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
   • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał władz Stowarzyszenia i zasad etyki,
   • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 20

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum) w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Po upływie okresu kadencji dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 4. Kadencja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powołanego do organu w takcie kadencji pozostałych członków upływa wraz z chwilą zakończenia kadencji pozostałych członków organu.

Walne zebranie członków

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa.

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4. dochody z działalności gospodarczej
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział VI

Działalność gospodarcza.

§ 29

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji i celów statutowych.

Rozdział VII

Wyróżnienia i kary.

§ 30

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i wymierzania kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 3. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach na 6 miesięcy,
  4. wykluczenia.
 4. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
 5. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VIII

Sposób reprezentacji.

§ 31

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach.